ညမင္းသား
This bulletin board is currently closed. The Administrator has specified the reason as to why below.
Sorry, we are currently offline. please come back soon, Thanks. Site ျပန္လည္ျပဳျပင္ေနေသာေၾကာင့္ ပိတ္ထားပါသည္။ မၾကာခင္ၿပန္လည္ဖြင့္ေပးသြားပါမည္။ အေသးစိတ္ကို https://www.facebook.com/nyamintharx တြင္ ၾကည့္ပါ။